POLITYKA PRYWATNOŚCI


Słownik pojęć:

 1. AddAppTr GmbH – AddApptr GmbH, Alsterufer 4, 20354 Hamburg, Commercial registry: HRB 124705 (Hamburg), support@addapptr.com;

 2. Aplikacja – aplikacja mobilna stanowiąca własność Simplicity Games;

 3. Appodeal, Inc., a Delaware corporation (“Appodeal”)

 4. Google Advertising ID – identyfikator wyświetlania reklam, przypisywany przez Google Play Aplikacjom pobieranym ze Sklepu Play, umożliwiający wyświetlanie Użytkownikom spersonalizowanych reklam;

 5. Zaufani Partnerzy –  Appodeal Inc. oraz AddAppTr GmbH;

 6. Simplicity Games – Simplicity Tomasz Dyrak z siedzibą w Rzeszowie, al. Niepodległości 9, 35-303 Rzeszów, NIP 8133460207, REGON 181124003, mail: info@simplicitygames.pl;

 7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji;


§bi 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje jakiego rodzaju dane dotyczące Użytkownika są pobierane w trakcie korzystania z Aplikacji, kto pobiera te dane i w jakim celu są one następnie wykorzystywane.

 2. Simplicity Games oświadcza, że dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników.

 3. Wszystkie Aplikacje Simplicity Games podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

 4. Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.


§ 2

 1. Simplicity Games oświadcza, że w ramach korzystania z Aplikacji nie są zbierane dane, które umożliwiają identyfikację Użytkownika.

 2. Simplicity Games oświadcza, że z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym, instalowany jest specjalny kod, który pobiera Google Advertising ID tego urządzenia.

 3. Simplicity Games oświadcza, że kod – o którym mowa powyżej – nie pobiera żadnych innych danych, a także że stanowi on całkowicie wyodrębniony kanał przepływu danych, co technicznie wyklucza możliwość połączenia danych zbieranych przez kod z danymi podawanymi przez Użytkownika podczas wykonywania jakichkolwiek innych czynności na urządzeniu mobilnym.

 4. Simplicity Games oświadcza, że celem zbierania Danych jest:

 1. umożliwienie wyświetlania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam w szeroko pojętym Internecie;

 2. tworzenie statystyk oraz opracowań marketingowych.

 1. Statystyki oraz opracowania marketingowe – o których mowa w ust. 4b) – tworzone są wyłącznie na podstawie danych całkowicie pozbawionych możliwości identyfikacji Użytkownika.


§ 3

 1. Simplicity Games nie podejmuje żadnych czynności związanych z pobieraniem i zbieraniem Danych.

 2. Czynności związane z pobieraniem i zbieraniem Danych podejmowane są przez Zaufanych Partnerów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku platformy iOS czynności podejmowane są wyłącznie przez Appodeal Inc. , a w przypadku platformy Android wyłącznie przez AddAppTr GmbH.

 3. Zaufani Partnerzy opierają ochronę prywatności Danych na 4 filarach:

 1. NIE IDENTYFIKUJĄ Użytkownika (Użytkownik pozostaje dla nich całkowicie anonimowy);

 2. NIE ŁĄCZĄ Danych (pozyskiwane Dane nie są przez nich łączone z żadnymi innymi danymi Użytkownika);

 3. NIE UDOSTĘPNIAJĄ Danych (nie przekazują Danych Użytkownika innym podmiotom);

 4. NIE RYZYKUJĄ Danymi (przestrzegają najwyższych standardów bezpieczeństwa).

 1. W celu uzyskania precyzyjnych informacji dotyczących zbierania i przetwarzania Danych, zapoznaj się z polityką prywatności u każdego Zaufanego Partnera:

 1. Appodeal - https://www.appodeal.com/home/privacy-policy/;

 2. AddAppTr GmbH – http://bit.ly/AddApptr-PP;

 1. Simplicity Games informuje, że dane o lokalizacji urządzenia mobilnego mogą (ale nie muszą) sugerować stan zdrowia, przekonania religijne, poglądy polityczne lub inne wrażliwe informacje dotyczące Użytkownika. Niezależnie od tego, że Zaufani Partnerzy nigdy nie identyfikują konkretnych osób, Simplicity Games informuje, że zbiory Danych nigdy nie będą przeszukiwane i analizowane pod kątem danych sugerujących tego rodzaju informacje.


§ 4

 1. Podstawą zbierania i przetwarzania Danych, zgodnie z treścią § 2 i § 3 niniejszej Polityki Prywatności, jest zgoda udzielona przez Użytkownika.

 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, podczas instalacji i pierwszego uruchomienia Aplikacji.

 3. Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do działania Aplikacji, której utrzymanie finansowane jest głównie ze środków pochodzących od reklamodawców.

 4. Skutkiem niewyrażenia zgody przez Użytkownika będzie konieczność opuszczenia Aplikacji i brak możliwości korzystania z jej zasobów.


§ 5

 1. Przy zamawianiu reklamy w podmiotach świadczących usługi wyświetlania reklamy (np. Google AdMob, AdColony) podawany będzie wyłącznie anonimowy identyfikator reklamowy Google Advertising ID. System operacyjny Google Android zapewnia możliwość resetu tego identyfikatora w dowolnym czasie.

 2. Dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane na żądanie użytkownika, ale nie później niż w ciągu 120 dni od złożenia takiego żądania. Jeżeli nie zostanie złożone żądanie usunięcia, dane zostaną usunięte lub anonimizowane nie później niż rok od daty ich pobrania.

 3. W przypadku danych wykorzystywanych w konkretnej kampanii marketingowej, ich usunięcie zostanie przeprowadzone po zakończeniu kampanii, lecz nie później niż 120 dni od złożenia przez użytkownika żądania usunięcia, chyba że zakończenie kampanii nastąpi później. W każdym przypadku, dane nie będą przechowywane dłużej niż maksymalny okres sześciu miesięcy od zakończenia kampanii.


§ 6

 1. Zbieranie i przetwarzanie Danych następuje bez identyfikacji Użytkownika.

 2. W związku z tym, że Partnerzy dysponują wyłącznie Advertising ID, identyfikacja Użytkownika może być złożonym procesem, nawet jeżeli będzie dokonywana na wniosek i przy udziale Użytkownika.

 3. Niezależnie jednak od powyższego Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych przez wykorzystanie opcji "Cofnij zgodę" w menu "Prywatność" w ustawieniach Aplikacji.

 4. Cofnięcie zgody przez Użytkownika nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania.

 5. Wycofanie zgody przez Użytkownika spowoduje zaprzestanie zbierania danych z urządzenia mobilnego na którym zainstalowana jest aplikacja oraz usunięcie danych związanych z ostatnim identyfikatorem reklamowym Google Advertising ID.

 6. Na zbieranie i przetwarzanie danych Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych.

 8. Prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia może być realizowane wyłącznie po uprzedniej niebudzącej wątpliwości identyfikacji Użytkownika, co jak wskazano w ust. 2, może być utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Identyfikacja wymaga powiązania Użytkownika z Google Advertising ID urządzenia mobilnego. W celu przeprowadzenia identyfikacji Użytkownika nasi Partnerzy mogą zażądać udzielenia określonych informacji i/lub przedstawienia dokumentów oraz urządzenia mobilnego.

§ 7

 1. W przypadku pytań i informacji dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem info@simplicitygames.pl .

 2. Simplicity Games zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności nastąpiła dnia 17 czerwca 2020 roku.